Úradne hodiny


utorok a štvrtok 9:00 - 10:00 hod.
a podľa potreby po telefonickom dohovore na č.  0911 871 425
 

Kontakt na starostu 0911 871 425 (Volať len v súrnych prípadoch!)

Jubilanti v roku 2018

- Hromadová Mária 70 rokov
- Oravcová Marietta 75 rokov
- Facuna Jozef 60 rokov
- Ondrejková Antónia 65 rokov
jubilanti
Blahoželáme!
 

Harmonogram vývozu a zberu 2018

Komunálny odpad 2018:

Január až apríl každý týždeň v piatok
Máj až september každý nepárny týždeň v piatok
Október až december každý týždeň v piatok
Vývoz komunálneho odpadu v sobotu - 06.01.2018,31.03.2018,29.12.2018

Vývoz plastov 2015
I. polrok II. polrok
09.01.2017 /Utorok/
06.02.2017 /Utorok/
06.03.2017 /Utorok/
03.04.2017 /Utorok/
01.05.2017 /Utorok/
29.05.2017 /Utorok/
26.06.2017 /Utorok/
24.07.2017 /Utorok/
21.08.2017 /Utorok/
18.09.2017 /Utorok/
16.10.2017 /Utorok/
13.11.2017 /Utorok/
11.12.2017 /Utorok/

Mobilný výkup papiera aj elektroodpad:
09.04.2018 a 30.08.2018 pred obchodom, presnú hodinu dáme vedieť týždeň pred vývozom.

Výzva na predloženie ponuky - Zvonica

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Dokumenty:16.10.2017 - Vyhlásenie verejnej súťaže nebytové priestory - Obchod (návrh podmienok)

Vyhlasovateľ Obec Karlová , Karlová 30, 038 15 Blatnica , v súlade s ust.§ –ov 281 až 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) smerujúcu k uzavretiu nájomnej zmluvy , ktorej predmetom bude nebytový priestor nachádzajúci sa v obci Karlová, na pozemku parc.č. KN- 145 v kat . území Karlová zapísaný na LV č. 1.

– nebytový priestor – predajný priestor , sklady, sociálne zázemie a chodba ( využitie na predaj tovaru , skladovanie tovaru , nevýrobné účely) ako podnikateľský priestor o výmere 88 m2.

Vyhlasovateľ ďalej uvádza , že nebytový priestor je čiastočne zariadený.

Čítať ďalej...