Oznámenie o úrovní vytriedenie KO za rok 2018

V súlade s § 4 ods.1 zákona č.329/2018 Z. z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v náväznosti na Prílohu č.1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov vám oznamujeme :
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 45%
Sadzba poplatku od 1.3.2019 je 7€/tonu.

Adriana Malatová
starostka obce Karlová