Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2021

- Hromada Slavomír 75rokov
- Duchajová Helena 80 rokov
- Hyčko Ivan 75 rokov
- Hyčková Oľga 75 rokov
- Pavlíková Jozefína 70 rokov
- Sobkuliaková Terézia 90 rokov
- Talapková Anna 95 rokov

jubilanti
Blahoželáme!
 

Obchodná verejná súťaž


Predaj nehnuteľného majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže


Obec Karlová v zmysle uznesenia OZ č. 35 – 36/2019 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predaj nasledovného nehnuteľného majetku obce:

Pozemok v registri C KN parcela č, 175/19 o výmere 1092 m2 ,ktorý vznikol odčlenením z pozemku parcely č .193/1 , druh pozemku : Trvalý trávnatý porast, zapísaný na liste vlastníctva č.1 obce Karlová na základe geometrického plánu č.34/2019 zo dňa 3.9.2019, vyhotoveného Ing. Evou Jadroňovou, Severná 15 ,036 01 Martin, IČO 17849829

Podmienky obchodnej verejnej súťaže :


1.      Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Karlová, na internetovej stránke obce www.karlova.sk

2.      Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu záujemcu a označenie „ obchodná verejná súťaž- neotvárať“

V obálke záujemca predloží :

a)       Špecifikáciu predmetu kúpy s návrhom kúpnej ceny

b)      Súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov spojených s obchodnou verejnou súťažou

c)       Čestné vyhlásenie záujemcu –fyzickej alebo právnickej osoby o tom ,že voči nemu nie je vedené exekučné ani konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie

d)      Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi

e)      Telefonický a internetový kontakt na záujemcu

f)        Číslo účtu záujemcu pre prípad vrátenia finančnej zábezpeky.

 

3.       Špecifikácia

 

a)       Pozemok sa ponúka výhradne v celosti.

b)      Vyhlasovateľ určuje minimálne ponúkanú cenu vo výške 16,50 €/m2 za štvorcový meter pozemku , slovom šestnásť euro päťdesiat centov za štvorcový meter pozemku v zmysle znaleckého posudku č.118 /2019 vypracovaného znalcom Ing. Adriana Melišková, pre účely prevodu vlastníckych práv.

             Evidenčné číslo 913954

 

4.      Kritériá hodnotenia súťažných návrhov.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná cena v eurách.5.      Finančná zábezpeka

     Záujemca v rámci obchodnej verejnej súťaže je povinný zložiť na bankový účet vyhlasovateľa súťaže sumu finančnej zábezpeky vo výške 3.000 €, slovom tri tisíc eur. Víťazovi súťaže sa finančná zábezpeka započíta do kúpnej ceny. Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade ,ak víťaz súťaže napriek predchádzajúcej výzve do 14 dní od doručenia tejto výzvy neuzavrie kúpnu zmluvu alebo neuhradí zvyšnú časť kúpnej ceny v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže v zmysle podmienok kúpnej zmluvy , najneskôr do 7 dní po podpise kúpnej zmluvy. Záujemcom, ktorí nebudú v obchodnej verejnej súťaži úspešní, bude zložená zábezpeka vrátená na účet do 7 dní odo dňa schválenia víťaza obchodnej verejnej súťaže Obecným zastupiteľstvom Karlová.

6.      Miesto a termín podávania návrhov :

Návrh musí byť doručený do podateľne Obecného úradu Karlová 30 , 038 15najneskôr do 20.11.2019 do 12.00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne ,alebo v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.                  

7.      Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotia poslanci Obecného zastupiteľstva Karlová a schvália návrh na víťaza obchodnej verejnej súťaže.8.      Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým záujemcom do 15.12.20199.      Vyhlasovateľ si vyhradzuje :-          právo odmietnuť všetky predložené návrhy

-          právo súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže

-          v prípade formálnych nedostatkov záujemcu, ktoré nemenia obsah, vyhlasovateľ môže vyzvať záujemcov na doplnenie

-          v prípade predloženia návrhu, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti, návrh odmietnuť

-          právo odstúpiť od zmluvy zo strany vyhlasovateľa- predávajúceho v prípade nezaplatenia kúpnej ceny v stanovenej lehote.

 

10.   Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude povinný uhradiť kúpnu cenu v celku bez splátok do 7 dní od podpisu zmluvy.

   Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže je povinný predložiť návrh na vklad do katastra nehnuteľností najneskôr do 7 dní po termíne poukázania kúpnej ceny na účet vyhlasovateľa.

Zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutoční v termíne najneskôr do 03.12.20109

V Karlovej 05.11.2019                                                                       Adriana Malatová , starostka obce