Vyhlásenie verejnej súťaže nebytové priestory- Obchod – návrh podmienok

Vyhlasovateľ Obec Karlová , Karlová 30, 038 15 Blatnica , v súlade s ust.§ –ov 281 až 288 Obchodného zákonníka

                                                             vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) smerujúcu k uzavretiu nájomnej zmluvy , ktorej predmetom bude nebytový priestor nachádzajúci sa v obci Karlová, na pozemku parc.č. KN- 145 v kat . území Karlová zapísaný na LV č. 1.

– nebytový priestor – predajný priestor , sklady, sociálne zázemie a chodba ( využitie na predaj tovaru , skladovanie tovaru , nevýrobné účely) ako podnikateľský priestor o výmere 88 m2.

 

Vyhlasovateľ ďalej uvádza , že nebytový priestor je čiastočne zariadený.

Podmienky pre uchádzačov :

1. cena nájmu na rok / 300 €  za 88  m2 nebytového priestoru

2. záujemca nemá žiadne evidované nedoplatky voči Obci Karlová

3. hore uvedené priestory budú slúžiť výhradne na prevádzku nevýrobného charakteru t. j. 

predajňa rozličného tovaru .

Ostatné podmienky verejnej obchodnej súťaže :

4. Záujemcovia musia spĺňať nasledovné predpoklady:

4.1. Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba . Fyzická osoba – nepodnikateľ predloží v ponuke čestné vyhlásenie , že v prípade úspešnosti ponuky predloží vyhlasovateľovi v termíne  do 30 dní od dátumu oznámenia o úspešnosti ponuky výpis zo živnostenského resp. obchodného registra s uvedením požadovanej činnosti

4.2. Žiadateľ predloží výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, u fyzickej osoby nepodnikateľa čestné vyhlásenie  uvedené v bode 4.1. OVS

4.3. Jednoduchý podnikateľský zámer v nájomnom priestore.

Jednotliví záujemcovia sú oprávnení podávať návrhy v písomnej forme na Obecnom úrade v Karlovej, Karlová 30, 038 15 Blatnica , do  14.07.2020 do 12,00 hod.

Obálka na vonkajšej strane musí byť výrazne označená „ Neotvárať“   „ Verejná obchodná súťaž – Obecný úrad, nebytový priestor“    

Ponuky musia obsahovať nasledovné náležitosti :

     - Presné označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska , dátumu narodenia a adresy           trvalého pobytu u fyzickej osoby  (u podnikateľa uviesť aj IČO )

   - uvedenie navrhovanej ceny nájmu na rok pre plochu 88 m2

    - podnikateľský zámer záujemcu v priestoroch ,ktoré sú predmetom nájmu

    - referencie o predchádzajúcej podnikateľskej činnosti – nepovinná príloha.

Ponuku, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti vyhlasovateľ odmietne ako nespôsobilú na zahrnutie so súťaže. Odmietnutá bude taktiež ponuka, ktorá bude doručená po lehote na predkladanie ponúk.

Žiadosť o doplňujúce informácie si uchádzač môže vyžiadať písomnou formou na adrese vyhlasovateľa, najneskôr však do 10 dní od začatia súťaže. Vysvetlenia k doplňujúcim informáciám budú zaslané do 5-tich dní od prijatia žiadosti o doplnenie informácií.

Výzva bude zverejnená a verejne prístupná na úradnej tabuli Obce Karlová ,ktorá sa nachádza v obci Karlová a na internetovej stránke  Obce Karlová –  www.karlova.sk

Kritérium vyhodnocovania ponúk :

Za najvýhodnejšiu sa bude považovať ponuka s najvyššou cenou na rok  za prenajatý  nebytový priestor o výmere 88 m2 ktorý je predmetom súťaže.

Vyhlasovateľ do 15 dní po uplynutí lehoty , do ktorej záujemcovia môžu svoje námietky uplatniť vyberie záujemcu.

Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

 Minimálny počet ponúk nie je stanovený.

                                                                Adriana Malatová

                                                                                           starostka obce Karlová