Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2019

- Fraňová Vlasta
- Ondrejka Milan
- Hyčková Mária
- Janíková Veronika

jubilanti
Blahoželáme!
 

Výrub drevín a krovitých porastov


Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov rastúcich pri ceste I/65 v k. ú. Karlová

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Karlová ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje , že dňa 23.02.2016 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – 2 kusy na parc. č. C- KN 175/1 a 177 v k. ú. Karlová. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Občianske združenie , ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania , ak podľa § 82 ods.6 zákona písomne alebo elektronicky potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní. Potvrdenie musí byť doručené na Obecný úrad Karlová , Karlová 30 alebo elektronickou formou na adresu obeckarlova@zoznam.sk v lehote 7 dní od zverejnenia tejto informácie .

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Obecnom úrade v Karlovej v úradných hodinách a pri ústom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

Vyvesené 23.02.2016