Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2021

- Hromada Slavomír 75rokov
- Duchajová Helena 80 rokov
- Hyčko Ivan 75 rokov
- Hyčková Oľga 75 rokov
- Pavlíková Jozefína 70 rokov
- Sobkuliaková Terézia 90 rokov
- Talapková Anna 95 rokov

jubilanti
Blahoželáme!
 

16.10.2017 - Vyhlásenie verejnej súťaže nebytové priestory - Obchod (návrh podmienok)

Vyhlasovateľ Obec Karlová , Karlová 30, 038 15 Blatnica , v súlade s ust.§ –ov 281 až 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) smerujúcu k uzavretiu nájomnej zmluvy , ktorej predmetom bude nebytový priestor nachádzajúci sa v obci Karlová, na pozemku parc.č. KN- 145 v kat . území Karlová zapísaný na LV č. 1.

– nebytový priestor – predajný priestor , sklady, sociálne zázemie a chodba ( využitie na predaj tovaru , skladovanie tovaru , nevýrobné účely) ako podnikateľský priestor o výmere 88 m2.

Vyhlasovateľ ďalej uvádza , že nebytový priestor je čiastočne zariadený.

Podmienky pre uchádzačov :

1. cena nájmu na rok / 20 euro za 88 m2 nebytového priestoru
2. záujemca nemá žiadne evidované nedoplatky voči obci Karlová
3. hore uvedené priestory budú slúžiť výhradne na prevádzku nevýrobného charakteru t. j.
predajňa rozličného tovaru .

Ostatné podmienky verejnej obchodnej súťaže :
4. Záujemcovia musia spĺňať nasledovné predpoklady:
4.1. Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba . Fyzická osoba – nepodnikateľ predloží v ponuke čestné vyhlásenie , že v prípade úspešnosti ponuky predloží vyhlasovateľovi v termíne do 30 dní od dátumu oznámenia o úspešnosti ponuky výpis zo živnostenského resp. obchodného registra s uvedením požadovanej činnosti
4.2. Žiadateľ predloží výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, u fyzickej osoby nepodnikateľa čestné vyhlásenie uvedené v bode 4.1. OVS
4.3. Jednoduchý podnikateľský zámer v nájomnom priestore.
Jednotliví záujemcovia sú oprávnení podávať návrhy v písomnej forme na Obecnom úrade v Karlovej, Karlová 30, 038 15 Blatnica , 31.10.2017 do 12,00 hod.

Ponuky musia obsahovať nasledovné náležitosti :
- Presné označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska , dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu u fyzickej osoby (u podnikateľa uviesť aj IČO )
- uvedenie navrhovanej ceny nájmu na rok pre plochu 88 m2
- podnikateľský zámer záujemcu v priestoroch ,ktoré sú predmetom nájmu
- referencie o predchádzajúcej podnikateľskej činnosti – nepovinná príloha.

Ponuku, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti vyhlasovateľ odmietne ako nespôsobilú na zahrnutie so súťaže. Odmietnutá bude taktiež ponuka, ktorá bude doručená po lehote na predkladanie ponúk.

Žiadosť o doplňujúce informácie si uchádzač môže vyžiadať písomnou formou na adrese vyhlasovateľa, najneskôr však do 10 dní od začatia súťaže. Vysvetlenia k doplňujúcim informáciám budú zaslané do 5-tich dní od prijatia žiadosti o doplnenie informácií.

Výzva bude zverejnená a verejne prístupná na úradnej tabuli Obce Karlová ,ktorá sa nachádza v obci Karlová a na internetovej stránke Obce Karlová – www.karlova.sk

Kritérium vyhodnocovania ponúk :

Za najvýhodnejšiu sa bude považovať ponuka s najvyššou cenou na rok za prenajatý nebytový priestor o výmere 88 m2 ktorý je predmetom súťaže.
Vyhlasovateľ do 15 dní po uplynutí lehoty , do ktorej záujemcovia môžu svoje námietky uplatniť vyberie záujemcu.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.
Minimálny počet ponúk nie je stanovený.