Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2022

- Doboš Dušan 65 rokov
- Dobošová Anna 65 rokov
- Fraňo Miloš 85 rokov
- Janík Jozef 65 rokov
- Tomeková Mária 60 rokov
- Tomek Ladislav 60 rokov

jubilanti
Blahoželáme!
 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK voľby NR SR 2020

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a podpis osoby
  • oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;
  • meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Čítať ďalej...

Obchodná verejná súťaž


Predaj nehnuteľného majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže


Obec Karlová v zmysle uznesenia OZ č. 35 – 36/2019 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predaj nasledovného nehnuteľného majetku obce:

Pozemok v registri C KN parcela č, 175/19 o výmere 1092 m2 ,ktorý vznikol odčlenením z pozemku parcely č .193/1 , druh pozemku : Trvalý trávnatý porast, zapísaný na liste vlastníctva č.1 obce Karlová na základe geometrického plánu č.34/2019 zo dňa 3.9.2019, vyhotoveného Ing. Evou Jadroňovou, Severná 15 ,036 01 Martin, IČO 17849829

Čítať ďalej...

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK voľby EU

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a podpis osoby
  • oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;
  • meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Čítať ďalej...