Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2022

- Doboš Dušan 65 rokov
- Dobošová Anna 65 rokov
- Fraňo Miloš 85 rokov
- Janík Jozef 65 rokov
- Tomeková Mária 60 rokov
- Tomek Ladislav 60 rokov

jubilanti
Blahoželáme!
 

Povinná registrácia chovu ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. Všetky potrebné informácie nájdete nižšie v priložených dokumentoch.

 

Oznámenie pre daňovníkov

Vážení občania , ak ste v roku 2018
- nadobudli pozemky , rod. domy , prístavby , chaty , garáže a iné stavby
- odpredali pozemky , rod. domy , prístavby , garáže a ostatné stavby
- nadobudli pozemky , domy , dedičstvom alebo darovacou zmluvou

Je potrebné si podať Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.01.2019.

Daň za psa majú povinnosť platiť občania ktorí majú psa staršieho ako 6 mesiacov.

Občania ktorí si chcú uplatniť úľavy na komunálnom odpade, z dôvodu dieťaťa na školskom internáte, je potrebné potvrdenie o ubytovaní na internáte. V prípade pracujúceho rodinného príslušníka v zahraničí je potrebné potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere alebo aktuálnu pracovnú zmluvu ,stačí kopia. Ak má niekto rodinného príslušníka vo výkone trestu tak potvrdenie vydá zariadenie v ktorom sa nachádza. Toto tiež platí pre občanov ktorí sú v zariadeniach sociálnych služieb.

Zmena sadzieb za hrobové miesta od 01 .01.2019

Jednohrob 10 € Dvojhrob 20 €
Detský a urnový hrob 5 € Trojhrob 30 €
 
Poplatok za pochovanie občana s bydliskom mimo obce Karlová 65 €
Vydanie povolenia na práce hrob. miesta 3 €
 
Daň za psa od 01.01.2019 je 5 €